Všestranný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro dezinfekci ploch a povrchů a k dezinfekci pitné vody.

  • Vhodný pro denní dezinfekci ploch a povrchů předmětů v mnoha oblastech zdravotnictví, potravinářství a zemědělství
  • Vhodný pro jednorázovou i kontinuální dezinfekci pitné a bazénové vody
  • Spolehlivě likviduje bakterie, viry, plísně (Candida, Aspergillus)
  • Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty.
  • Nepoužívejte na poškozené kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kůži, dřevo, gumu
  • Pozor! Přípravek má bělící účinky
  • Kapalný dezinfekční přípravek na bázi chlornanu sodného
  • Bez mycích složek
  • Výborně pohlcuje nežádoucí pachy

Účinné látky:
chlornan sodný

Spektrum účinnosti:
baktericidní, plně virucidní, fungicidní

Aplikace:
Příprava pracovního roztoku: Požadovanou koncentraci pracovního roztoku získáte rozmícháním potřebného množství přípravku ve vodě o teplotě 20-25 °C. Pětiprocentní roztok se připraví rozmícháním 50 ml přípravku v 950 ml vody.

Dezinfekce ploch a předmětů: Z ploch a předmětů předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v připraveném pracovním roztoku. Malé, voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze na menší plochy a předměty aplikovat i postřikem.

Dezinfekce pitné vody: Dávkujte 20 ml na 1m3 vody, nechejte působit minimálně 5 minut

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brý- le/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte se.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Doplňující informace o nebezpečnosti - Doplňující údaje na štítku
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).