Patenrat Pellet 10 kg


Výrobca: Kollant S.r.l. Kód produktu: 02.0226 Doprava a platba

Skladom

Výrobca: Kollant S.r.l. Kód produktu: 02.0226 Doprava a platba

Rodenticidní nástraha ve formě granulí k přímému použití.

Účinná látka - Bromadiolon 0,005 % hm. (CAS 28772-56-7)

Pouze profesionální použití

Velikost balení: 10 kg

Číslo povolení: CZ-2013-0030

 

Varování:

vystrazny symbol

Standardní věty o nebezpečnosti

H360D Může poškodit plod v těle matky.

H372     Způsobuje poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P202     Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P260      Nevdechujte prach.

P280      Používejte ochranné rukavice

P308 + P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501     Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.