Magnum Gel 40 g proti mravencům


Kód produktu: 91.9121 Doprava a platba

Skladom

Kód produktu: 91.9121 Doprava a platba

MAGNUM GEL ANTS je insekticid ve formě gelu proti domácím a venkovním mravencům (Monomorium pharaonis, Lasius niger a Linepithema humile) vhodný k použití uvnitř bytových, průmyslových, veřejných a komerčních nebo institucionálních budovách, ve venkovních prostorách kolem budov, na terasách a v zahradách. Může být aplikován ze zásobníku / dávkovací stříkačky a slouží k monitorování a regulaci uvedených druhů mravenců. Metoda(y) aplikace: Aplikujte MAGNUM GEL ANTS kapkami nebo linkami (protáhlé kapky) do míst, kde se vyskytují mravenci. MAGNUM GEL ANTS má efekt opožděného úhynu. Účinek se projeví po uplynutí několika hodin. Dělnice mají proto dostatek času k přenesení nástrahy do mraveniště, rozdělení mezi ostatní dělnice (trofalaxe) a nabídnutí jako potravy královně / královnám a larvám, čímž dojde k rozšíření po celé kolonii. Když dojde k odstranění královny / královen, kolonie není dále životaschopná a vyhyne.
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
Vnitřní použití: Aplikujte gel jako kapky nebo pruhy v blízkosti stop mravenců nebo do návnadové stanice, dále pak v oblastech, kde jsou přítomni mravenci jako jsou škvíry, trhliny a štěrbiny a v oblastech, kde je jejich přítomnost zjištěna. Místa, kde se mravenci pravděpodobně nacházejí a kde je třeba aplikovat gel, jsou: duté stěny, trhliny a štěrbiny v kuchyni, koupelně, pod dřezem, spodní okraje oken, větrací otvory, garáže, podkroví apod.
Venkovní použití: Naneste gel na místa, kde se vyskytují mravenci, jako jsou mraveniště, okolo jejich cestiček nebo do děr či prohlubin. Venku (terasy, dvorky či zahrady) naneste gel na místa, kde se s největší pravděpodobností mravenci vyskytují: jako jsou okraje střech, římsy, místa s kabely či potrubím, které prostupují do struktury budov. Po několika dnech zkontrolujete místa aplikace a je-li to nutné, opakujte ošetření, abyste získali plnou kontrolu nad kolonií.
NÁVOD K DANÉMU ZPŮSOBU POUŽITÍ
Doporučujeme si před použitím nástrahy umýt ruce a zamezit tak kontaminaci intenzivními pachy jako je tabák, atd. Nerozstřikujte ani nerozprašujte jiné chemické produkty poblíž místa, kde byl nanesen MAGNUM GEL ANTS. Nepoužívejte na dřevo ani porézní povrchy.
V případě, že nenaleznete vhodný povrch, naneste produkt na neporézní podklad, například: plastová deska. Místa s aplikovaným gelem často kontrolujte. Venku je nutné aplikaci opakovat v případě, jestliže atmosferické podmínky ovlivní produkt (déšť, vystavení přímému slunečnímu záření, znečištění...). Produkt vykázal úhyn 90 % za 15 dní. Odstraňte alternativní zdroje potravy v okolí, které by mohly konkurovat nástraze. Ačkoliv přípravek obsahuje hořkou látku, která znemožňuje pozření lidem nebo domácím zvířatům, měla by být aplikována v oblastech nepřístupných pro domácí zvířata. Gel musí být nanášen mimo dosah slunečního záření, aby nevyschl.
Oblast použití: Vnitřní: Bytové, průmyslové, veřejné a komerční nebo institucionální budovy. Venkovní: Kolem budov. Terasy a soukromé zahrady.
Dávka: 0,2 g/m2 (1 kapka = 1 proužek o délce 3 cm = 0,2 gramů návnady v gelu).
Četnost aplikace: Po 7 dnech zkontrolujte místa nanesení gelu a aplikaci nástrahy zopakujte, pokud došlo k jejímu spotřebování.
Četnost použití: 3 měsíce po likvidaci zamoření je možné gel použít znovu.
OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA
Produkt nenanášejte na místa, která byla poslední dobou ošetřena jiným insekticidem. Tento produkt by měl být používán střídavě s jinými produkty, které neobsahují stejnou účinnou látku. Opakovaně produkt používejte pouze, pokud zamoření přetrvává. Produkt používejte pouze v doporučených dávkách a intervalech. Pokud jej používáte v okolí budov, neaplikujte jej v blízkosti vodovodních odpadů. Pokud je ošetřované místo napojeno na sběr dešťové vody nebo na kanalizaci, používejte jej pouze na místa, která nejsou vystavena zatopení nebo namočení, tedy chráněná před deštěm, zaplavením a čistící vodou. Produkt je nutno aplikovat bezpečně za účelem potlačení rizika konzumace dětmi či zvířaty. Produkt neházejte na zem, do vodních toků, do dřezu nebo do odpadu. Produkt nesmí být nanesen na povrchy, na nichž se připravují, konzumují nebo skladují potraviny nebo krmivo. V potravinářském průmyslu produkt používejte v absenci potravin, kromě skladů, kde se potraviny nacházejí v náležitém obalu. Je nutno přijmout vhodná opatření k zaručení toho, že potraviny, vybavení a jakékoliv nástroje použité v místech ošetřených produktem neobsahují zbytky účinné látky. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Existuje-li možnost přímého kontaktu při manipulaci s produkterm, mějte při zacházení s chemikáliemi ochranné rukavice. Používejte patřičné ochranné pomůcky
Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití:
Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Pokud dojde k zacházení a následnému kontaktu s produktem, mějte při manipulaci s chemikáliemi ochranné rukavice. Užívejte patřičné ochranné pomůcky. Nepoužívejte na často čištěná místa.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC A NALÉHAVÉ PŘÍPADY
Základní opatření: Dostaňte osobu mimo kontaminované prostředí. Odstraňte potřísněné oblečení. Při kontaktu s očima vymývejte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Nezapomeňte vyjmout čočky. Při kontaktu s pokožkou omyjte bez otírání velkým množstvím vody a mýdlem. Kontrolujte dýchání. Pokud je to nutné, zahajte umělé dýchání. Převezte zasaženou osobu do zdravotního střediska a je-li to možné, vezměte s sebou popisný štítek nebo obal. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NENECHÁVEJTE ZASAŽENOU OSOBU BEZ DOZORU.
Terapeutické rady pro lékaře a zdravotnický personál:
Symptomatická a podpůrná léčba.
POKUD POTŘEBUJETE RADU LÉKAŘE, MĚJTE PO
RUCE ŠTÍTEK PŘÍPRAVKU NEBO OBAL A OBRAŤTE
SE NA TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
Telefon: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.
POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU
Odstraňte obal, nespotřebovaný přípravek a materiály kontaminované přípravkem na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Katalogové číslo odpadu EWC: 20 01 19* Pesticidy
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA TRVANLIVOSTI
Stabilita skladování produktu v původním obalu je za normálních podmínek 3 roky. Produkt skladujte v původním obalu. Obaly udržujte hermeticky uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném méstě. Doporučuje se skladovat výrobek při teplotě mezi 5 ° C a 45 ° C.
UPOZORNĚNÍ: Výrobce se zaručuje za složení a obsah. Uživatel nese zodpovědnost za možné škody způsobené okolnostmi, které nejsou ovlivnitelné výrobcem, stejně jako za škody spojené se způsobem skladování nebo nevhodným použitím produktu.
Číslo povolení: CZ-0020040-0000

Typ přípravku: PT18
Číslo UFI: XC00-X01G-N00U-F1SJ
Složení: Imidakloprid (s.a.) (CAS 138261-41-3) 0,01%, Bitrex® 0,008%, Pomocné látky ad 100%
Velikost balení: 40 g tuba

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Uniklý produkt seberte.
Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Cena je za 1 kus (40 g), celé balení po 4 kusech.