Imidasect 35g


Insekticidní nástraha na rusy a šváby ve formě gelu. viac

Výrobca: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0321 Doprava a platba

Skladom

Insekticidní nástraha na rusy a šváby ve formě gelu. viac

Výrobca: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0321 Doprava a platba

Formulace: ve formě gelu k přímému použití

Účinná látka: Imidacloprid

Chemická skupina: Nitroguanidiny (Neonicotinoidy)

Koncentrace: 2,15 % hm.

Číslo povolení: CZ-0011268-0000

Cíloví škůdci: mravenec faraon (Monomorium pharaonis), mravenec argentinský (Linepithema humile).

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích

Obsahuje účinnou látku Imidacloprid, kterou škůdci zanesou až do hnízda ostatním jedincům, a způsobí tak vyhubení celé kolonie.

  • Vhodné proti rusu domácímu, švábu obecnému, švábu hnědopásému a švábu americkému
  • Gel zůstává účinný a atraktivní po dobu 2 měsíců
  • K uhynutí škůdců dochází během 10 dnů
  • Účinkuje na dospělé jedince i nymfy
  • Nové a vysoce účinné složení

Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy.

Pro přesné dávkování doporučujeme aplikační pistoli na gely.

NEBEZPEČÍ

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku..
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v súlade s platnou legislatívou.