FungiTOL dezinfekce povrchů 4,5 l


Výrobca: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0593 Doprava a platba

Výrobca: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0593 Doprava a platba

Kapalný přípravek, který je určený pro rychlou dezinfekci ploch a povrchů otřením nebo postřikem

Profesionální i neprofesionální použití

Likviduje viry, bakterie a plísně

Objem: 4,5 l

Je oznámen na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako biocidní přípravek

Typ přípravku: 02-Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami

 varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů

 

Návod k použití:

neředí se, aplikujte tak, že rozetřete jednorázovou utěrkou, případně naneste postřikovačem. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte jej působit po dobu min. 5 minut (expozice). Přebytečné množství roztoku je možné po uplynutí doby expozice setřít jednorázovou utěrkou. V případě použití na ruce je nutné po jejich vydezinfikování omytí vodou – přípravek není primárně určen pro dezinfekci rukou.

Účinnost přípravku:

Účinnost

Norma

Expozice [min]

 

Virucidní za podmínek nízkého znečištění proti obaleným virům VACV a BVDV

 

ČSN EN 14476+A1:2015

 

5

Baktericidní – nízké znečištění

ČSN EN 13697

5

Fungicidní – nízké znečištění

ČSN EN 13697

15