FungiSPRAY BEZCHLOROVÝ 0,5 l


Výrobca: StachemaKód produktu: 05.0536 Doprava a platba

Výrobca: StachemaKód produktu: 05.0536 Doprava a platba

Charakteristika: FungiSPRAY BEZCHLOROVÝ je přípravek určený k likvidaci plísní.
Rozsah použití: Přípravek je určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství, zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo, apod.) a na textiliích.
Návod k použití: Plíseň se před aplikací přípravku neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů! Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti cca 10 cm a po 24 hodinách působení se plíseň za mokra mechanicky odstraní (kartáčem nebo hadrem namočeným v tomto přípravku). Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch (stavební materiály) se aplikuje protiplísňový přípravek FungiSAN BEZCHLOROVÝ s preventivním účinkem proti plísním.
Při kontaktu s lakovanými povrchy nutno předem odzkoušet na malém, případně skrytém místě.

V případě použití přípravku na textil nebo jiné materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, je třeba po ošetření důkladně vyprat a vyčistit ošetřené materiály (odstranění zbytků přípravku).
Po použití se mechanický rozprašovač odšroubuje a propláchne vodou.
Dávkování: Spotřeba přípravku záleží na stupni napadení plísněmi, 1 litr přípravku vystačí na cca 5 m2 plochy.
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Skladování: V původních, dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě 5 °C až 25 °C.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obsahuje: 10 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy; 5 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid. S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte asi 1 litr vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení kůže omyjte vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Při nadýchání odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Likvidace: Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo předejte na místo určené k likvidaci odpadů v obci. Zbytky přípravku vylijte do kanalizace.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

TECHNICKÝ LIST