FungiSAN 1 l BEZCHLOROVÝ


Výrobca: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0525 Doprava a platba

Skladom

Výrobca: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0525 Doprava a platba

Charakteristika: Přípravek Fungisan BEZCHLOROVÝ je určený k preventivní ochraně malířských nátěrů, zdiva a jiných minerálních stavebních materiálů proti plísním.
Použití: FungiSAN BEZCHLOROVÝ je především protiplísňová, antibakteriální a algicidní kapalná přísada k ochraně zdiva. Přidává se do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů. Lze jej aplikovat v bytových a nebytových prostorách, v průmyslových provozech, ve veřejných budovách, do interiéru i exteriéru. Je účinný i v místech s extrémními podmínkami (např. vývařovny, prádelny apod.).
Návod k použití: Plíseň se před aplikací přípravku neodstraňuje! Napadená místa se postříkají přípravky na likvidaci plísní FungiSPRAY nebo FungiSPRAY BEZCHLOROVÝ. Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Na očištěný suchý povrch se aplikuje nátěr nebo postřik 5 % roztokem přípravku FungiSAN ve vodě, v malířském nátěru či vápně (tj. 1 díl přípravku na 19 dílů nátěru nebo vody). Při silném napadení plísní doporučujeme provést první nátěr 5 % roztokem FungiSAN ve vodě a následně po zaschnutí aplikovat vlastní malířský nátěr s přídavkem FungiSAN (5 % roztok přípravku v malířském nátěru). Při preventivní ochraně proti plísním při stavbách a rekonstrukcích v extrémně vlhkém prostředí (např. omítky sklepení, skladů, podezdívek, spárování obkladů stěn a podlah v koupelnách, vývařovnách, bazénech,apod.) přidáváme FungiSAN BEZCHLOROVÝ přímo do zdících malt, omítek a spárovacích hmot.
Dávkování: z 1 l koncentrátu ošetří cca 100 m2 plochy (malířské nátěry).
Záruční doba: 12 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Ředění aplikačních nátěrů:
Do vrchních malířských vodou-ředitelných nátěrů (např. Remal, Primalex, vápenné mléko apod.)
v poměru
1 : 19
50 g do 1 kg nátěru (vody)
Při ochraně ve hmotě, např. injektáže, přídavek do malt, vnitřních a fasádních omítek apod.
1 : 19
50 g do 1 kg hmoty.
Ochrana fasádních barev v poměru
1 : 19
100 g do 1 kg barvy

Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem!

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 4,5 g/kg pyrithion zinečnatý; 4,5 g/kg 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 8 g/kg terbutryn.

R-věty: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte asi 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odveďte postiženého na čerstvý vzduch.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

TECHNICKÝ LIST