Desam OX 5 kg (kanystr)


Výrobca: MAPO medical s.r.o.Kód produktu: 06.0628 Doprava a platba

Výrobca: MAPO medical s.r.o.Kód produktu: 06.0628 Doprava a platba

Koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku pro dezinfekci ploch a povrchů

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s mycími účinky
Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a mytí omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví
Neobsahuje aldehydy, chlór a další těkavé látky.
Dobrá materiálová snášenlivost
Použití i v přítomnosti pacientů
Výborná biologická degradace
Možné použití v kombinaci se systémem utěrek a kbelíku Wettask
Účinné látky
Peroxid vodíku, KAS

Spektrum účinnosti
baktericidní, MRSA, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Aplikace
Příprava pracovního roztoku: K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vodě o teplotě 20 - 25 oC. 1% roztok se připraví rozmícháním 10 ml přípravku v 990 ml vody.

Dezinfekce ploch a předmětů: Z ploch a předmětů předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé, voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze na menší plochy a předměty aplikovat i postřikem.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:             

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:              

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.