Deltasect 500 ml


Insekticidní vodní suspenzní koncentrát k hubení lezoucího hmyzu. viac

Výrobca: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0329 Doprava a platba

Skladom

Insekticidní vodní suspenzní koncentrát k hubení lezoucího hmyzu. viac

Výrobca: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0329 Doprava a platba

Charakteristika: Insekticidní vodní suspenzní koncentrát k hubení lezoucího hmyzu.

Cíloví škůdci: Lezoucí hmyz (dospělci švábů a mravenců)

Aplikační dávka: 50 ml přípravku rozřeďte v 5 l vody - k ošetření 100 m2 povrchu - 1 : 100

Lze použít: pouze pro ošetření vnitřních prostor jako jsou domy, byty, kina, komunitní centra, kasárna, hotely, restaurace, bary, jídelny, nemocnice, průmyslové sklady apod. 

Obsahuje: Deltamethrin 2,5 %

Hořká látka 0,002 %

Mechanismus účinnosti: Účinná látka Deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy působí kontaktně i požerově. Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.

Návod k použití: 

K aplikaci přípravku DELTASECT se doporučuje použít zařízení, jako jsou postřikovače nebo spreje, opatrně aplikujte roztok v místech, kde se škůdci mohou vyskytovat (otvory, štěrbiny, v rozích místností, kolem podlahových lišt, nohou nábytku, atd.) Roztok se aplikuje pomocí nízkotlakého postřikovače (ručního nebo zádového). Přípravek se zředí v poměru 1:100 s vodou. Získaný roztok je třeba nastříkat v dávce 1 litr roztoku na 20 m2. Aplikace musí být provedena v pásu o šířce 0,1 m na ošetřovaných površích. Maximálně je povoleno 6-8 aplikací ročně. Ošetření může být opakováno po 2 měsících. 

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje (1,2-isobenzi benzisothiazolin-3-one a a 3:1 mixture:5-chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolone & 2-methyl-3(2H)-isothiazolone). Může vyvolat alergickou reakci

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.