Forma přípravku: Bezbarvý lep

TEMO-O-CID je specifické lepidlo pro odchytávání obtížného lezoucího i létajícího hmyzu a dalších druhů škůdců. Po aplikaci odpaření obsaženého rozpouštědla je produkt netoxický. Jeho lepivost zůstává zachována po velmi dlouhou dobu, zachovává si své vlastnosti, i když je vystaven působení atmosférických vlivů (vlhko, teplo..).

Obsahuje: Hexane (směs izomerů)

Neobsahuje: Benzene, Xylene and Toluene.

 varování

 

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

UFI: 7CPA-4VR2-C009-08E5

Použití: Temo-o-cid se nanáší štětcem, lze jej tedy použít kdekoliv, zejména tam, kde by použití tradičních insekticidů bylo nebezpečné nebo dokonce zakázané (stáje, farmy, mlékárny, sklady potravin, ovocné sklady, jatka atd.). Temo-o-cid se používá v zemědělství protiškůdcům, kteří obecně napadají plodiny, zejména ovocné stromy (mravenci, vosy, sršni, mnohonožky atd.). Temo-o-cid lze použít k přípravě chromotropních a jiných typů lapačů, k zachycení hmyzu v ovocných sadech, vinicích a květinových školkách.

Návod: Štětcem naneste Temo-o-cid na podpěry (plastové desky, polyetylénové desky atd.) visící shora nebo umístěné na rovném povrchu (podlahy, parapety atd.). Aplikujte Temo-o-cid na úpatí stromů, abyste zabránili hmyzu lézt nahoru a dolů po kmeni.Produkt lze použít celoročně.

Bezpečnostní opatření:

Při aplikaci používejte ochranné brýle (ČSN EN 166) nebo obličejový štít. Ochranný pracovní oděv s dlouhými rukávy (ČSN EN ISO 20344) a obuv. Ochranné rukavice kategorie III (ČSN EN 374). Pracujte v dobře větraných místech nebo použijte masku s filtrem AX. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí rukou teplou vodou a mýdlem nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Skladování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v původním obalu na suchých a dobře větraných místech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení.

Likvidace zbytků a obalů

Nespotřebovaný přípravek, stejně jako i prázdné obaly zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly nesmí být znovu použity k jiným účelům.

První pomoc:

Všeobecné pokyny:Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch, daleko od místa nehody. Pokud postižený přestane dýchat, proveďte umělé dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstraňte kontaminovaný oděv. Okamžitě opláchněte pokožku vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Vyperte kontaminovaný oděv před jeho dalším použitím.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Okamžitě oči vymývejte velkým proudem vody po dobu nejméně 15 minut při plně otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, návod k použití nebo bezpečnostní list. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte nic ústy. Poraďte se s lékařem. Lékař může případné otravy konzultovat s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 91 92 93.

Balení: 750 ml