Teenox 500 g


Insekticidní přípravek ve formě rozpustných granulí s okamžitým účinkem pro aplikaci nízkotlakým postřikovačem. Více

Výrobce: ARMOSA TECH SA Kód produktu: 11.1145 Doprava a platba

Skladem

Insekticidní přípravek ve formě rozpustných granulí s okamžitým účinkem pro aplikaci nízkotlakým postřikovačem. Více

Výrobce: ARMOSA TECH SA Kód produktu: 11.1145 Doprava a platba

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 3 zák.

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

Insekticidní přípravek ve formě rozpustných granulí s okamžitým účinkem pro aplikaci nízkotlakým postřikovačem. Alternativa v případě rezistence k pyretroidům.

Pouze pro profesionální použití.

Účinná látka: Azamethiphos 50 %

Obsah balení: 500 g

Cílové druhy: čmelíci, potemníci, štěnice, švábi, blechy, mravenci, mouchy, komáři atd.

Dávkování:

Preventivní ošetření: 25 g na 5 l vody

Kurativní ošetření: 50 g na 5 l vody

Varování:

 

teenox

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 – Dráždí kůži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H331 – Toxický při vdechování.

H351 – Podezření na vyvolání rakoviny.

H370 – Způsobuje poškození orgánů (nervový systém).

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 – Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P260 – Nevdechujte prach, aerosoly.

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte jí v poloze usnadňující dýchání.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.