Sprej na vosy Duracid vespe 10+2 ks zdarma


Výrobce: VEBI Istituto Biochimico S.r.l.Kód produktu: 12.1230 Doprava a platba

Výrobce: VEBI Istituto Biochimico S.r.l.Kód produktu: 12.1230 Doprava a platba

Insekticidní přípravek v aerosolové bombičce k hubení široké škály lezoucích a létajících druhů hmyzu, jako jsou švábi, mravenci, mouchy, komáři, ovádi a hlavně vosy. Díky aktivním složkám má přípravek dvojí účinek – okamžitý a dlouhodobý.  Proti létajícímu hmyzu aplikujte přípravek do protoru ošetřovaných místností, proti lezoucímu hmyzu postřikujte povrchy, na kterých se hmyz pohybuje. Vzhledem k vlastnostem přípravku a účinným látkám rozpuštěným ve vodě, je možné přípravek Duracid vespe používat k hubení hmyzu v obytných a společenských místnostech, čekárnách, hotelech, obchodech, skladech apod.

Použití: malospotřebitelské i profesionální

Složení:

100 g přípravku obsahuje:

Cypermethrin 40/60 (CAS 52315-07-8) 0,125 g

Tetramethrin (CAS.7696-12-0) 0,25 g

Piperonylbutoxid (CAS.51-03-6) 1,25 g

Přídavné látky do 100 g

Obsah: 750 ml

Balení: 10 + 2 kusy zdarma

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obale

Údaje o nebezpečnosti:

H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Tlakový obal: Nebezpečí výbuchu při zahřátí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě vyšší než 50°C.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah i obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.