Práškový insekticid k použití proti lezoucímu hmyzu, včetně švábů, mravenců a pavouků, k ošetření trhlin a štěrbin a dutin v interiéru. Rovněž pro použití ve venkovním prostředí na mravenčí hnízda a jejich okolí. Pro použití v interiérech proti červeným roztočům drůbeže v drůbežárnách.

účinná látka: Deltametrin 0,051%

Pro profesionální a školené profesionální použití.

SOMI lze nanášet přímo poprášením pomocí ručního šejkru, pufrovacího balení, měchu a pístové pistole.

 

Upozornění

 

H410      Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101      Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102      Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103      Prˇed pouzˇiti´m si prˇecˇteˇte u´daje na sˇti´tku.

P273      Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391      Uniklý produkt seberte.

P501      Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/národními/mezinárodními předpisy.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.