SOJET 500 g


Sojet je biocidní přípravek proti mouchám. Více

Výrobce: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0332 Doprava a platba

Skladem

Sojet je biocidní přípravek proti mouchám. Více

Výrobce: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0332 Doprava a platba

Cílové organismy: Mouchy

Účinná látka: Imidacloprid 10 %

Přípravek obsahuje hořké činidlo.

Metoda aplikace: Nátěr na kartonové archy

Aplikační dávka a četnost:

Za účelem ošetření místnosti/budovy/stáje/přístřešku s plochou 100 m2 se 250 g přípravku rozmíchá ve 250 ml vody a nanese na kartonové archy o celkové ploše 1 m2. Kartonové archy se poté rozmístí v ošetřované oblasti. Lze aplikovat až 6krát do roka.

Oblast použití: Vnitřní použití: průmyslové/komerční prostory, domácnosti, soukromé i veřejné prostory, hospodářská zařízení: stáje zvířat, přístřešky

Přípravek není určen pro používání přímo na povrchy (stěny) v budově. Neaplikujte ho na místa, která jsou pravidelně omývána, hrozí prosáknutí roztoku.

Obsah balení: 500 g

Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje cis-tricos-9-en. Může vyvolat alergickou reakci.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.