Septoderm gel 500 ml


Výrobce: MAPO medical s.r.o.Kód produktu: 06.0626 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: MAPO medical s.r.o.Kód produktu: 06.0626 Doprava a platba

Alkoholový dezinfekční přípravek ve formě gelu je určen především pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou ve všech typech zdravotnických zařízení, laboratořích, farmaceutické a kosmetické výrobě, institucích, potravinářství, sportovních zařízeních, komunální sféře a sociálních ústavech.

Vhodný k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou
Vyznačuje se výbornou snášenlivostí s pokožkou - prověřený dlouhodobou praxí
Po aplikaci zanechává ruce jemné a vláčné
Rychlá a dlouhotrvající účinnost
Účinné látky: etanol 45 %, isopropanol 30 %.

Spektrum účinnosti:
baktericidní, MRSA, plně virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní.

Aplikace:
Přípravek se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Naneste do dlaně ruky dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby všechna místa na rukou byla po stanovenou dobu expozice mokrá.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                                              
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.