Rodenticid ve formě granulí k přímému použití pro vložení do deratizačních stanic.

Pokyny pro použití:

Nástrahu umístěte na místa, kde se objevují stopy výskytu hlodavců, jako je čerstvý trus uvnitř budov nebo v blízkosti hnízd a nor, cestiček nebo míst, kam hlodavci chodí žrát. Rozmístěte nástrahu všude po zamořené oblasti. Obecně je mnohem účinnější použít větší počet menších dávek nástrahy než menší počet větších dávek nástrahy. Velké dávky nástrahy zvyšují riziko pro divoce žijící zvířata a živočichy, proti kterým není nástraha určena.

Dávkování:

Potkani a krysy (Rattus norvegicus): jako dávku použijte nástrahu do 200 g. Dávky nástrahy rozmístěte ve vzdálenosti 10 m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 5 m. S dávkami nástrahy po rozmístění několik dní nehýbejte a nepřemisťujte je. Jestliže po 7-10 dnech na nástraze nezjistíte žádné známky aktivity hlodavců, přemístěte nástrahu do oblasti s větší aktivitou.

Myši (Mus musculus): jako dávku použijte nástrahu do 40 g. Dávky nástrahy rozmístěte ve vzdálenosti 5 m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 2 m. Myši jsou velmi zvědavé, proto v procesu hubení může pomoci, když nástrahy každé 2-3 dni při kontrole nebo doplňování přemístíte.

Nástrahu chraňte před zvířaty, proti kterým není určena a před vodou, nejlépe použitím deratizačních staniček. V prvních 10-14 dnech často kontrolujte místa s nástrahou a doplňte nástrahu, kterou sežrali hlodavci, poškodila voda nebo znečistila špína. Jestliže na určitých místech byla sežrána všechna nástraha, zvětšete množství nástrahy tak, že zvýšíte počet míst s nástrahou. Nezvětšujte velikost dávek nástrahy. Stejně jako u všech antikoagulantních rodenticidů hlodavci uhynou teprve po několika dnech po požití nástrahy, obvykle po 4-10 dnech.

Mechanismus účinku: Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje krvácení a úhyn hlodavce. Úhyn jednotlivých hlodavců nemá vliv na odolnost vůči nástrahám živých hlodavců. Je účinný také proti hlodavcům, kteří jsou odolní proti antikoagulantním rodenticidům první generace.

VAROVÁNÍ:

Může poškodit plod v těle matky. Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

varovani

Účinná látka: Bromadiolon 0,05 g/kg (CAS:28772-56-7)

Číslo povolení: CZ-2013-0020

Obsah: 4 kg

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale výrobku.

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Bezpečnostní list