Rodenticidní nástraha ve formě pěny v tlakové láhvi pro profesionální použití určená k hubení škodlivých hlodavců ve vnitřních prostorech. Nástraha je připravena k přímému použití.

 

Pouze pro profesionální uživatele (odborně způsobilé osoby)

Není určeno k prodeji široké veřejnosti.

 

Účinná látka: kumatetralyl (ISO)  4,062 g/kg

Nebezpečí:

rybavykricnikohnikčloviek

 

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P309+P311 Při expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO          nebo lékaře.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  

 

Číslo povolení:    CZ -2014-0036

 

Objem balení: 500ml

Dávkování:

Potkan: 20 – 30 g na jedno místo

Myš: 4 -  30 g na jedno místo

Při aplikaci po dobu 1 vteřiny se uvolní cca 2 g pěny.  

 

Výrobce: BAYER AG, Alfred-Nobel-Strasse 50,  40789 Monheim am Rhein, Německo

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku