Bezpečný a ekologický přípravek na létající i lezoucí hmyz pro hůře dostupná místa a účinné hubení rezistentních populací. Má fyzikální způsob účinku (působí pouze vnější imobilizací, po zaschnutí na ošetřených plochách dále neúčinkuje, působí okamžitě na právě zasažený hmyz.

Roztok Provecta (zředíte vodou dle návodu viz etiketa) lze použít v citlivých a zelených oblastech, kde je aplikace konvenčních insekticidů zakázána nebo omezena. Lze jej použít v přítomnosti lidí, zvířat i skladovaných potravinářských výrobků.

Můžete použít také v kombinaci s insekticidem, pro podporu jeho účinnosti.

Účinná látka: Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby (uvedeno na obale)

Varování:

Bezpečnostní pokyny

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

POZOR! Přípravek se nedoporučuje používat bezprostředně na rostliny s ohledem na možné fytotoxické působení.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.