Protect Sensation 25 g balení po 8 kg


Výrobce: Bábolna Bio ZrtKód produktu: 12.1223 Doprava a platba

Výrobce: Bábolna Bio ZrtKód produktu: 12.1223 Doprava a platba

Balení: 25 g nebo 50 g bloky v polypropylenovém kbelíku – celková váha 8 kg

Účinná látka: Bromadiolon (antikoagulant) 0,05g/kg (0,005 %)

Forma: pevné bloky, pokryté voskovou vrstvou (obsahuje denatonium benzoát = extrémně hořká látka zabraňující pozření necílovým druhům)

Dávkování:

Myš domácí: 40–50 g přípravku v deratizační staničce na každých 5 m2 podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu. Rozmisťování deratizačních staniček s přípravkem PROTECT SENSATION® proti myši domácí je povoleno pouze ve vnitřních prostorách budov a staveb.

Potkan: 200 g přípravku v deratizační staničce na každých 100 m2 podlahové plochy ošetřeného prostoru. Přitom staničky umisťujte především na místa, kde se potkani vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu. Deratizační staničky by měly být vzdáleny od sebe asi 10 metrů při slabším zamoření potkany a 7 metrů při silnějším zamoření. Rozmisťování deratizačních staniček s přípravkem PROTECT SENSATION® proti potkanům je povoleno ve vnitřních prostorách budov a staveb a v jejich okolí.

 

 

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie:

toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kat 1, reprodukční toxicita kat 1B

Označení rizik

H360D Může poškodit nenarozené dítě

H372 Způsobuje poškození orgánů (krve) při dlouhodobé nebo opakované expozici

Preventivní opatření

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice

P301 + 310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře.

P308 + 313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah podle pokynů uvedených v etiketě a platné legislativy

Výstražný symbol:

vystrazny symbol

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Bezpečnostní list

Etiketa