Krémové tekuté dezinfekční mýdlo s olivovým olejem pro každodenní použití

 • Jemné krémové tekuté mýdlo s olivovým olejem (Olea europaea)
 • Obsahuje ošetřující přísady proti nadměrnému vysušování pokožky
 • Vhodný pro mytí před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí rukou i pro každodenní hygienu celého těla
 • pH neutrální 5,5, v souladu s vaší pokožkou
 • Neobsahuje umělá barviva ani silikonové přísady
 • Receptura splňuje nové požadavky kosmetické legislativy
 • Příjemná vůně
 • Dermatologicky testováno

PROSAVON je určen pro každodenní používání tam, kde jsou kladeny zvýšené nároky na čistotu:

 • ve zdravotnických zařízeních a v oblasti sociální péče
 • v oblasti komunální hygieny (kosmetické a kadeřnické salony, masáže, pedikúra, piercinová a tatérská studia)
 • v potravinářství (výroba a zpracování potravin a nápojů)
 • ve sportovních zařízeních (fitness), v institucích (školy, úřady)
 • v laboratořích, v kosmetické a farmaceutické výrobě
 • v domácnostech

Složení:
glycerin, olivový olej

Aplikace:
Mytí rukou: Přípravek se používá neředěný. Na navlhčenou pokožku naneste dostatečné množství přípravku, rozetřete a přidáním vody vytvořte pěnu. Po 30 sekundách mytí opláchněte pokožku teplou vodou.

Mytí těla: Navlhčete pokožku těla. Naneste na pokožku dostatečné množství přípravku, rozetřením vytvořte pěnu. Umývejte pokožku těla. Řádně opláchněte čistou vodou. Na oblasti s nízkou úrovní respirace stačí aplikovat jednou. Oblasti se zvýšeným výskytem mazových žláz nebo znečištěnou pokožku umývejte opakovaně.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lé- kaře.

Doplňující údaje na štítku:
EUH208 Obsahuje Poly(hexamethylenebiguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.