Odpuzující přípravek Super Expel 4 kg


Kód produktu: 11.1144 Doprava a platba

Skladem

Kód produktu: 11.1144 Doprava a platba

Super Expel je univerzální práškový repelent, který slouží k odpuzování různých druhů obratlovců jako např. kuny, plši, mývalové. Účinek tohoto přípravku je založený na vytvoření nepříjemné chuti a pachu pro zvířata pomocí éterického činidla. 

Účinná látka: Levandule 50 g/ 1000 g (Lavandula hybrida, extrakt, CAS 91722-69-9, ES 294-470-6).

Použití:

Před umístěním přípravku znečištěné plochy očistěte. Pokud je to možné, použijte Super Expel ve všech místech výskytu zvířete. Přípravek můžete použít v podkroví, garážích, zahradních kůlnách atd. Pokud přípravek umístíte v oblastech chráněných před deštěm, lze při správném použití dosáhnout dlouhotrvajících účinků. Uvolňující se účinná látka vytváří éterický zápach, který se po krátkém čase odbourává. Odpudivý účinek nastává senzibilizací čichových nervů a chuťových pohárků zvířat.  

 

Obsah balení: 4 kg

 

Varování

 

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.