Vosková, rodenticidní nástraha ve formě bloků určená k přímému použití obsahující účinnou látku bromadiolon (0,005 % hm.). Pouze pro profesionální uživatele (odborně způsobilé osoby) k hubení potkanů (Rattus norvegicus) a myší domácích (Mus musculus) pro vnitřní prostory, venkovní prostory kolem budov, venkovní prostory a skládky odpadů a kanalizační systémy. Určeno k ochraně veřejného zdraví, skladovaných produktů a materiálů.

Pouze pro profesionální uživatele (odborně způsobilé osoby)

Není určeno k prodeji široké veřejnosti.

Účinná látka: Bromadiolon 0,005 % hm. (CAS 28772-56-7)

Pro kontrolu potkanů a myší domácích – mláďata a dospělci.

Tento přípravek obsahuje hořkou látku a barvivo.

Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny.

Číslo povolení: CZ-0025854-0000

Velikost balení:  8 kg s 28 g bloky

UFI: YN1A-204Y-P00J-WC88

Varování:

vystrazny symbol

Standardní věty o nebezpečnosti

H360D Může poškodit plod v těle matky.

H372     Způsobuje poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P201     Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202     Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P281     Používejte ochranné rukavice.

P270     Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P264     Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405     Skladujte uzamčené.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Bezpečnostní list

Etiketa