Charakteristika: Mythic je nový insekticid s novou účinnou látkou chlorfenapyr se zcela odlišným mechanizmem účinku než pyrethroidy, organofosfáty, či insekticidní karbamáty. Účinnost přípravku Mythic i proti rezistentním populacím štěnic je ověřena širokým nasazením v profesionální praxi v Evropě i v USA. Mythic nabízí jednoduché a spolehlivé použití k bodové aplikaci a k aplikaci do škvír a štěrbin ve všech vnitřních prostorách včetně objektů pro výrobu a zpracování potravin. Kromě štěnic hubí Mythic spolehlivě i švábovitý hmyz a mravence.

Moderní účinná látka s unikátním mechanizmem účinku.

Mythic představuje nový rozměr v hubení štěnic a dalších hmyzích škůdců předevsím zcela odlišným mechanizmem účinku než dosud používané insekticidy, především ze skupiny pyretroidů. Účinkuje na úrovni mitochondriálního dýchání, rozvrací energetický systém buňky, a tím i celého organizmu cílových druhů hmyzu. Účinná látka chlorfenapyr se stává pro hmyz toxickou až po jeho vstupu do organizmu působením hmyzích hormonů. Navíc je na rozdíl od pyrethroidů pro hmyz zcela neidentifikovatelný, a ten se proto expozici s insekticidem na ošetřených plochách nevyhýbá. Spolehlivá účinnost i na populace štěnic a švábů rezistentních vůči pyrethroidům činí z přípravku Mythic zvlášťě cenný prostředek pro profesionální použití v oblasti komunální hygieny.

Mythic – sám hubí problematický hmyz.

Chlorfenapyr byl zaveden do ochrany rostlin v roce 2001, v roce 2006 obdržel první povolení pro komunální hygienu v USA, především jako termicid. Záhy poté se stal neodmyslitelnou součástí profesionální ochrany proti škůdcům v severní Americe. Jeho význam stále stoupá s nárůstem výskytu štěnic, především s populacemi tohoto parazita, odolnými proti celým skupinám účinných látek (hlavně pyretroidům a organofosfátům). Četné studie dokazují, že Mythic, respektive jeho účinná látka chlorfenapyr, je zvláště účinný proti mravencům, štěnicím a švábovitému hmyzu. Citlivost vůči chlorfenapyru je zvláště vysoká u populací rezistentních vůči pyrethroidům. Vzhledem k odlišnému mechanizmu je rychlost účinku clorfenapyru nižší, než u v současnosti běžně používaných insekticidů (nemá knock-down effect). Proto je vhodné ho používat v systémech ošetření např. s přípravkem Fendona. Kombinace s pyretroidy rychlost účinku znásobuje. Tato kombinace je vhodná především při aplikacích s velmi vysokými nároky na rychlost účinku. Na rozdíl od pyrethroidů nemá Mythic žádný repelentní účinek na cílové druhy hmyzu. Hmyz se vůbec nevyhýbá plochám ošetřených tímto přípravkem, proto dochází velmi rychle ke spolehlivé expozici a intoxikaci.

Dlouhodobá reziduální účinnost na většině povrchů.

Mythic je na trh dodáván ve formulaci suspenzního koncentrátu na vodní bázi, která se velmi dobře mísí s vodou a je velmi stálá v postřikové jíše, což zaručuje rovnoměrnou aplikační dávku. Zvlášť kvalitní formulace zaručuje rovnoměrné pokrytí a vynikající přilnavost k ošetřovaným povrchům, včetně porézních a jiných problematických materiálů, jako jsou omítky, dřevo a beton. I na těchto plochách trvá reziduální účinost přípravku Mythic mnoho týdnů.

Bezpečná a jednoduchá aplikace.

Mythic lze použít v obytných a komerčních prostorách, stejně tak i ve veřejných budovách a úřadech, včetně prostor pro skladování, přípravku a zpracování potravin. Jelikož je Mythic bezbarvý a prakticky neobsahuje aromatické látky, nezanechává žádné zjistitelné stopy, lze jej použít bezpečně a bez problémů i na velmi citlivých místech. Lidé se mohou v prostorách ošetřených přípravkem Mythic pohybovat ihned po zaschnutí postřikové jíchy na ošetřených površích. Psi nesmí do ošetřených prostor 8 hodin po aplikaci.

Efektivní nasazení pro nejlepší výsledek.

Mythic SC je dodáván v balení 500 ml, které obsahuje 106 g účinné látky chlorfenapyr /l ve formě suspenzního koncentrátu na vodní bázi. Produkt se aplikuje zředěný vodou v předepsané koncentraci. Aplikace se provádí běžnými postřikovači za nižšího tlaku tak, aby bylo dosaženo větších kapek. Každé balení obsahuje odměrku pro snadné odměření potřebného množství přípravku. Postřikovač naplníme do poloviny vodou, do které pečlivě rozmícháme odměřené množství přípravku. Poté doplníme postřikovač vodou na stanovené množství a opět promícháme. Po delší pracovní přestávce je třeba postřikovou jíchu v postřikovači opětně důkladně promíchat. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné dávkování postřikové jíchy na ošetřované povrchy. Je třeba se vyvarovat nadměrného smáčení, při kterém by postřiková jícha tvořila mokrá místa nebo by s ošetřených ploch stékala.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Standardní věta o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.