Imidasect 5g gelová nástraha proti rusům a švábům


Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy. Více

Výrobce: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0324 Doprava a platba

Skladem

Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy. Více

Výrobce: Sharda Cropchem LimitedKód produktu: 03.0324 Doprava a platba

Imidasect gel 5 g na všechny druhy švábů

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích

Obsahuje účinnou látku Imidacloprid, kterou škůdci zanesou až do hnízda ostatním jedincům, a způsobí tak vyhubení celé kolonie.

  • Vhodné proti rusu domácímu, švábu obecnému, švábu hnědopásému a švábu americkému
  • Gel zůstává účinný a atraktivní po dobu 2 měsíců
  • K uhynutí škůdců dochází během 10 dnů
  • Účinkuje na dospělé jedince i nymfy
  • Nové a vysoce účinné složení

Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy.

NEBEZPEČÍ

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
              
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku..
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v súlade s platnou legislatívou.

 

 

Výstražný symbol:

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.