Charakteristika:
Požerová nástraha ve formě červených válečků určená k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa nebo myš domácí v uzavřených objektech jako jsou chaty, kůlny, sklepy, půdy, včelíny, stodoly, správní a obchodní budovy apod.

 Účinná látka: bromadiolon 0,005%

Nástraha na hubení potkanů, krys a myší

  • Zaručuje vysokou atraktivitu
  • Snadná aplikace a manipulace
  • Snižuje riziko kontaminace okolí
  • Stálost deratizační účinnosti
  • Snadná kontrola, výměna či přemístění
  • Možnost všestranného použití


Návod k použití:
Nástraha se pokládá v místech předpokládaného či prokázaného výskytu hlodavců v uzavřených a nepřístupných prostorách. Válečky se aplikují pouze do speciálních či improvizovaných deratizačních staniček, např. trubek přiměřené velikosti, zabraňujících zvlchčení či jiné znehodnocení, zneužití nepovolanými osobami a znemožňujících otravu necílových živočichů. V kanalizačních a kontrolních šachtách je možné v místech dosažitelných pro hlodavce zavěšovat na drátky, lanka apod.
Dávkování:
Pro myši domácí zpravidla 30g do deratizační staničky, pro krysy a potkany alespoň 100g. Deratizační staničky se pokládají podél stěn, do koutů, rohů, nejlépe do skrytých míst s prokázaným výskytem hlodavců - dle čerstvého trusu, okusů, výhrabků apod. Podle předpokládané hustoty hlodavců se umistňuje na 100m jedna až pět deratizačních staniček. Nástrahu je nutno doplňovat tak dlouho, pokud trvá její odběr.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Zamezte styku s kůží a očima. Nejezte, nepijte a nekuřte pži používání. Po práci se omyjte vodou a mýdlem.

Výstražný symbol:

vystrazny symbol

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.