FungiSPRAY chlorový 0,75 l


Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0588 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0588 Doprava a platba

Charakteristika: Přípravek FungiSPRAY CHLOROVÝ je určen k likvidaci plísní.
Použití: FungiSPRAY CHLOROVÝ je kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zejména v koupelnách na vany a umyvadla, obklady, spáry mezi obklady, dlažbu, a ve zdravotnických a potravinářských zařízeních.
Návod k použití: Plíseň se před aplikací přípravku neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů! Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti cca 5 cm a po 20 minutách pusobení se omyjí vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Po použití se mechanický rozprašovač odšroubuje a propláchne vodou. Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch doporučujeme jako prevenci aplikovat protiplísňový přípravek FungiSAN BEZCHLOROVÝ.

Skladování: V původních, uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v temnu, při teplotě 5 °C až 20 °C. Chraňte před slunečním zářením.
Dávkování: Spotřeba přípravku záleží na stupni napadení plísněmi, 1 litr přípravku vystačí na cca 5 m2 plochy.
Složení: Přípravek obsahuje chlornan sodný a speciální tenzidy, které zajištují vysokou stabilitu účinné látky a jsou zárukou více než roční expirační doby.
Záruční lhůta: 12 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Má bělící účinek (pozor na poškození oděvu).

Nepoužívejte na kovy. Kovové předměty po zasažení přípravkem ihned omyjte vodou.

V letních měsících může dojít vlivem vyšších teplot k nafukování obalu (nedochází ke změně kvality).

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 20 g/kg chlornan sodný. R-věty: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Pri zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte asi 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nesměšujte s kyselinami a jinými přípravky. Při nadýchání odvéďte postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže důkladně omyjte vodou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

TECHNICKÝ LIST