Charakteristika:

Insekticidní postřik v mechanickém rozprašovači k přímému použití

Cílové druhy:

Proti mouchám, dospělým komárům a jinému létajícímu hmyzu

Účinné látky:

Ve 100 g přípravku: Cypermethrin 0,2 g; Tetramethrin 0,2 g; Piperonyl butoxid 0,5 g

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte opakovanými stisky kohoutku rozprašovače přímo na hmyz a na místa, kde předpokládáte výskyt hmyzu tak, aby ošetřený povrch byl stejnoměrně zvlhčený, ale aby kapičky přípravku na vodorovné ploše nesplývaly a ze svislého povrchu nestékaly.

Bezpečnostní opatření:

Přípravek aplikujte na místa, která nejsou dostupná dětem ani domácím zvířatům. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, vody a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Nekontaminujte vodní zdroje přípravkem ani obaly. Na textiliích může přípravek zanechávat viditelné skvrny.

Před použitím přípravku si přečtěte informace uvedené na obalu.

Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P391 Uniklý produkt seberte

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí