Fluorescenční nástraha Muskil 10 kg


Výrobce: ZAPI S.p.A. Kód produktu: 12.1233 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: ZAPI S.p.A. Kód produktu: 12.1233 Doprava a platba

Rodenticidní nástraha k přímému použití ve formě bloku k hubení myši domácí a potkana obecného uvnitř budov a ve venkovních prostorách kolem budov; na venkovních otevřených plochách a na skládkách odpadu (pouze potkan obecný).

 Účinná látka: bromadiolon 0,0025%, difenacoum 0,0025%

Pouze pro profesionální použití.

Obsah balení: 10 kg

MUSKIL WB-50F je dvousložková patentovaná rodenticidní nástraha ve formě voskových bloků po 20 g (volné bloky), založená na kombinovaném spojení dvou antikoagulačních účinných látek druhé generace, bromadiolonu a difenakumu, vyváženém tak, aby produktu umožnil efektivní účinek při hubení myši domácí (Mus musculus) a potkana obecného (Rattus norvegicus) ve všech vývojových stádiích (dospělí jedinci a mláďata).

Díky jeho způsobu působení dochází k smrti hlodavců bez vyvolání podezření vůči nástraze u ostatních členů kolonie.

Blok je formulován technologií FLUO-NP®: díky technologii fluorescenčních pigmentů muže být nástraha snadno identifikována i při špatných světelných podmínkách, pokud je osvětlena UV lampou. Po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasně viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců.

Nástraha ve formě bloků obsahuje cukry a složky potravinového původu, což ji činí atraktivní pro výše uvedené druhy hlodavců. Mnohočetné hrany bloku usnadňují konzumaci nástrahy, díky přirozené schopnosti hlodavců ohlodávat a obsah parafínu dělá nástrahu obzvlášť odolnou a vhodnou pro použití ve vlhkých podmínkách.

MUSKIL WB-50F má jedinečné složení (evropský patent c. 2 090 164 B1) vyvinuté tak, aby se využila výhoda kombinace dvou účinných látek na masivní kontrolu výše uvedených druhu hlodavců.

MUSKIL WB-50F má středový otvor, který umožnuje jeho pevné ukotvení v deratizačních staničkách.

Tato vlastnost umožnuje sledovat spotřebu nástrahy a snižuje možnost, že nástraha bude odtažena z deratizačních staniček pryč.

Přípravek obsahuje horkou látku (Denatonium - benzoát), která pomáhá předcházet konzumaci lidmi.

MUSKIL WB-50 lze používat ve venkovských, civilních a průmyslových budovách (včetně skladů, lodí), v domech, sklepích, garážích a v jejich okolí. Muže být použit i v závodech na rozvod elektrické energie a v dopravních prostředcích.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánu (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobré, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňkové věty o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol -3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci

Výstražný symbol:

vystrazny symbol

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.