Effect Ultimum PRO 1L


Výrobce: Unichem AgroKód produktu: 07.0741 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: Unichem AgroKód produktu: 07.0741 Doprava a platba

EFFECT ULTIMUM je insekticid proti lezoucimu a létajícímu hmyzu, jako jsou švábi (Blatella germanica), mravenci (Lasius niger), štěnice (Cimex lectularius) a domácí mouchy (Musca Domestica). Pro použití pouze na hladké povrchy v soukromých a veřejných prostorách, uvnitř, v dopravních prostředcích, kontejnerech pro ukládání odpadu, vozidlech pro přepravu zvířat a místech jejich pobytu, v průmyslových skladech potravin (prázdných) a skladovacích prostorech.

Návod k použití:

Effect Ultimum PRo účinkuje během 24 hodin. Je určen k rozprašování ihned po přípravě. Přípravek před použitím dobře protřeste.

 

  • Proti létajícímu hmyzu zřeďte 25 ml přípravku v 5 l vody.
  • Proti lezoucímu hmyzu zřeďte 75 ml přípravku v 5 l vody.

 

Hotový roztok stačí na 100 mplochy.

Po použití přípravku se vyhýbejte kontaktu s ošetřenými povrchy.

Doba a mechanismus působení:

Účinná látka tetrametrin zajišťuje rychlé působení (Knock down efekt), zatímco permetrin umožňuje reziduální působení prostředku a piperonyl butoxid ještě znásobuje účinnost přípravku. Effect Ultimum PRO proti hmyzu působí na nervový systém požerově a/nebo kontaktně.

Účinné látky:

Tetramethrin (ISO) 0,9 % (0,9g/100g) CAS: 7696-12-0

Permethrin (ISO) 6 % (6g/100g) CAS: 52645-53-1

PBO- Piperonyl butoxid 18 % (18g/100g) CAS: 51-03-6

Formulace přípravku: Koncentrovaná emulze (EC)

Číslo povolení: MZDR 24872/2020/OBP

NEBEZPEČÍ:

 

H315  Dráždí kůži.

H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

H351  Podezření na vyvolání rakoviny.

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P202  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P272  Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302 + P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313  Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501  Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah: 1000 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.