Effect Microtech CS 100 ml na lezoucí hmyz


Výrobce: Unichem AgroKód produktu: 07.0740 Doprava a platba

Výrobce: Unichem AgroKód produktu: 07.0740 Doprava a platba

Vysoce účinný insekticid ve formě mikrokapslí s prodlouženým působením k hubení lezoucího hmyzu, jako jsou švábi (Blatella germanica, Blatta orientalis) a mravenci (Lasius niger), a to na místech, kde se lezoucí škůdci vyskytují/pohybují – praskliny ve zdech, podél dolní části stěn uvnitř budov. Produkt lze aplikovat i na vnější stranu budov.

Návod k použití:

Effect Microtech CS účinkuje během 48 hodin. Je určen k rozprašování ihned po přípravě. Přípravek před použitím dobře protřeste.

Pro potírání větší populace na:

Hladkých površích jako je dřevo, sklo, keramika, rozpusťte 25 ml přípravku v 5 l vody.

Porézních površích jako jsou betonové podklady, rozpusťte 125 ml přípravku v 5 l vody.

Pro potírání menší populace:

Hladké povrchy: 25 ml přípravku v 5 l vody.

 

Hotový roztok stačí na 100 m2 plochy.

Po použití přípravku se vyhýbejte kontaktu s ošetřenými povrchy.

Doba a mechanismus působení:

Až 2 měsíce, díky speciální membráně mikrokapsulí, která zpomaluje uvolňování aktivní látky a zároveň se kapsule lepí na tělo hmyzu, což zajišťuje lepší účinnost insekticidního prostředku. Účinná látka tetrametrin zajišťuje rychlé působení (Knock down efekt), zatímco permetrin umožňuje reziduální působení prostředku a piperonyl butoxid ještě znásobuje účinnost přípravku. Effect Microtech CS proti lezoucímu hmyzu na nervový systém působí požerově a/nebo kontaktně.

Účinné látky:

Tetramethrin (ISO) 4 % (40 g/l) CAS: 7696-12-0

Permethrin (ISO) 8 % (80 g/l) CAS: 52645-53-1

PBO- Piperonyl butoxid 8 % (80 g /l) CAS: 51-03-6

Formulace přípravku: Suspenze kapsulí (CS)

VAROVÁNÍ:

vystrazne_symboly

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah: 100 ml

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní list