Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou. Preparát s kontaktním i požerovým účinkem určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně a ochraně potravin. 

cílové druhy: štěnice, mouchy, komáři, rus domácí, švábi, mravenci faraoni, rybenka domácí atd

Létající hmyz přípravek eliminuje zhruba po 20–40 minutách, u lezoucího hmyzu se účinek dostaví zhruba po 1,5–4 hodinách.

1 litr pracovní kapaliny vystačí na postřik až 20 m2

Cimex-Out může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, továrenských, skladovacích a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení lze aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

složení:

1 litr preparátu Cimex-Out obsahuje následující množství biologicky účinných látek:

  • 17% chlorfenapyru (sloučenina ze skupiny karbonitrylů)
  • 3% alfa-cypermethrinu (sloučenina ze skupiny pyrethroidů)

Signální slovo: Varování

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H331 Toxický při vdechování.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
P261 - Zamezte vdechování plynu / mlhy / par.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Preparát Cimex-Out je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.