BRODY 2.5 PASTE 10 Kg


Čerstvá polotekutá deratizační nástraha v plastikových sáčcích proti škodlivým synantropním hlodavcům. Více

Výrobce: Kollant S.r.l.Kód produktu: 02.0279 Doprava a platba

Čerstvá polotekutá deratizační nástraha v plastikových sáčcích proti škodlivým synantropním hlodavcům. Více

Výrobce: Kollant S.r.l.Kód produktu: 02.0279 Doprava a platba

RB – nástraha k přímému použití v sáčcích ve formě pasty

Účinná látka – brodifakum 0,0025 % (0,025 g/kg)

Typ přípravku 14 – Rodenticidy (regulace živočišných škůdců)

Použití: Určeno pouze pro profesionální použití

Číslo povolení: CZ-0019601-0000

VAROVÁNÍ

H373 Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Dávkování a popis použití:

Myš domácí (Mus musculus) – interiér

Do jedné deratizační staničky vložte 20-40 g nástrahy, 20 g odpovídá 1-2 kusům sáčků s pastou a 40 g 2-4 kusům sáčků s pastou. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, umístěte je od sebe ve vzdálenosti 10-15 metrů, nesmí být od sebe vzdáleny méně než 5 metrů. Deratizační staničky je nutno kontrolovat jednou za 2-3 dny na počátku deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplňte.

Potkan (Rattus norvegicus) – interiér

Do jedné deratizační staničky vložte 100-200 g nástrahy, 100 g odpovídá 5-10 kusům sáčků s pastou a 200 g odpovídá 10-20 kusům sáčků s pastou. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, umístěte je od sebe ve vzdálenosti 5-10 metrů, nesmí být od sebe vzdáleny méně než 5 metrů. Deratizační staničky je nutné kontrolovat jednou za 5-7 dní na počátku deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplňte.

Potkan (Rattus norvegicus) – exteriér (v okolí budov)

Do jedné deratizační staničky vložte 100-200 g nástrahy, 100 g odpovídá 5-10 kusům sáčků s pastou a 200 g odpovídá 10-20 kusům sáčků s pastou. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, umístěte je od sebe ve vzdálenosti 5-10 metrů, nesmí být od sebe vzdáleny méně než 5 metrů. Deratizační staničky umístěte na místa, kde nehrozí záplavy. Pokud byla nástraha v deratizační staničce poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami, nástrahu vyměňte. Deratizační staničky je nutné kontrolovat jednou za 5-7 dní na počátku deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplňte.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.