Brody Bloky 300 g


Nástraha ve formě parafinových bloků na hubení hlodavců. Více

Výrobce: Kollant S.r.l.Kód produktu: 02.0274 Doprava a platba

Skladem

Nástraha ve formě parafinových bloků na hubení hlodavců. Více

Výrobce: Kollant S.r.l.Kód produktu: 02.0274 Doprava a platba

Brody 2,5 Block je nástraha ve formě parafinových bloků na hubení hlodavců, připravená k přímému použití. Vhodné pro použití do vlhkého prostředí. Úhyn hlodavce trvá několik dní po pozření nástrahy proto, aby ostatní hlodavci nepojali podezření a taktéž nástrahu zkonzumovali.

Účinná látka: Brodifacoum (0,0025 g /100 g výrobku)

Cílový druh:

Myš domácí (Mus Musculus)

Potkan obecný (Rattus Norvegicus)

Velikost balení: 300 g

Obsahuje hořké činidlo, jehož cílem je zabránit dětem a necílovým druhům náhodnému požití.

Výrobek lze použít v budovách i v jejich okolí.

Výrobek vložte do deratizační staničky, abyste zabránili požití necílovým druhům.

Varování:

vystrazny symbol

H373 Může způsobit poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Bezpečnostní list