Návnada na hubení škůdců ve formě granulí určená k hubení domácích myší (Mus musculus), potkanů (Rattusnorvegicus) a krys(Rattusrattus) pro použití v komerčních stanicích pro hubení škůdců. Návnada obsahuje látku s hořkou chutí (Bitrex), která hlodavce neodpuzuje, ale zabraňuje lidem, zejména dětem, v náhodném požití. Průměr částice 3 mm.

 Účinná látka: brodifacoum 0,005%

 

 

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie: 
Repr. 1B H360D Může poškodit plod v těle matky.
STOT RE 2 H373 Může způsobit poškození krve při prodloužené nebo opakované expozici.


Označení rizik :
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale výrobku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Bezpečnostní list