Antivespe 750 ml proti vosám


Sprej proti vosám. Více

Výrobce: Kollant S.r.l.Kód produktu: 02.0221 Doprava a platba

Skladem

Sprej proti vosám. Více

Výrobce: Kollant S.r.l.Kód produktu: 02.0221 Doprava a platba

Sprej proti vosám

Účinné látky: ve 100 g přípravku - tetramethrin 0,2 g, permethrin 25/75 0,48 g, piperonyl butoxid 1,2 g

Objem: 750 ml

Použití: Při použití proti vosám se tryska namíří ze vzdálenosti 2–3 metrů na vchod hnízda a aplikace se provádí střikem trvajícím 2–4 vteřiny tak, aby paprsek směřoval pokud možno dovnitř hnízda. Je třeba postříkat i okolí vchodu a povrch celého hnízda, pokud je to možné. Pokud je hnízdo vos v zemi, po aplikaci přípravku se musí jeho vchod zeminou nebo drnem utěsnit. Nejvhodnější doba pro zásah proti vosímu hnízdu je krátce po západu slunce. Po pečlivě provedené aplikaci uhynou všichni příslušníci hnízda a celá kolonie zanikne. Rovněž lze aplikovat přípravek přímo na vosy vyskytující se mimo hnízda, nebo se přípravek aplikuje na všechna místa, na něž vosy často usedají. Na místech, kde byl postřik proveden, hyne hmyz po dobu několika dní. Přípravek však nesmí být aplikován přímo na potraviny a nápoje, ani na plochy s nimiž potraviny nebo nápoje přicházejí do styku.


Výhody:

  • Aplikace možná i ze vzdálenosti 3–4 m.
  • Velmi rychlý účinek, okamžitý knock-down efekt.
  • Neobsahuje látky poškozující životní prostředí a ozónovou vrstvu.

Nebezpečí:

H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
H336 Může způsobit ospalost, nebo závratě 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže EUH208 Obsahuje: Permethrin. Nafta těžká hydrogenačně rafinovaná. Propan-2-ol. Může způsobit alergickou reakci.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 Talkový obal nepropichujte nebo nespalujte ani po použití 
P410+P412 Chraňte před slunečným zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F 
P260 Nevdechujte aerosoly. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.